31/08/2016

Algemene voorwaarden

Onderhavige Algemene Voorwaarden worden gebruikt door:

Paint My Photo
Dirk Sononystraat 133
1067 XV Amsterdam

Ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 66.176.549.

Het BTW-nummer van Paint My Photo is NL 85 64 28 504 B01.

Paint My Photo is telefonisch te bereiken op telefoonnummer +31 (0)6 11 11 08 47 en voorts per e-mail te bereiken door een e-mail te sturen naar info@paintmyphoto.nl.

 

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de schuin gedrukte woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.

1.1 – Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

1.2 – Bestelprocedure: de procedure, die Klant interactief doorloopt op de Website, om Zaken te bestellen.

1.3 – Klant: de wederpartij van Paint My Photo met wie Paint My Photo een Overeenkomst aangaat.

1.4 – Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van zijn, inzake de koop & levering van Zaken.

1.5 – Partijen: Paint My Photo en Klant gezamenlijk.

1.6 – Paint My Photo: de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant.

1.7 – Website: de website van Paint My Photo, te vinden onder de URL http://www.paintmyphoto.nl.

1.8 – Zaken: zaken welke Paint My Photo op haar Website aanbiedt, welke zaken Klant kan bestellen.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 – De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst.

2.2 – Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst

3.1 – De op de Website aangeboden Zaken met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard door de gehele Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.

3.2 – Paint My Photo garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of omissies is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien Paint My Photo hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Klant laten weten.

3.3 – Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaand lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt PAINT my PHOTO er zorg voor dat –als er vooruit betaald is door de Klant- de betaalde bedragen, inclusief de initiële verzendkosten, zo snel als dat voor Paint My Photo mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 30 (dertig) dagen.

3.4 – Een persoonlijke offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

3.5 – Een aanvaarding van het aanbod van de potentiële Klant, zoals vermeld onder lid 1, wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:

– de potentiële Klant heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de Website en de desbetreffende data (“bestelformulier”) aan PAINT my PHOTO via elektronische weg verzonden. Deze zijn door PaintMyPhoto ontvangen.

– de potentiële Klant heeft uitdrukkelijk te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen;

– de Klant heeft laten weten akkoord te gaan met een offerte en dit akkoord is door Paint My Photo ontvangen.

3.6 – Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging, al dan niet per e-mail, aan de Klant is verzonden naar het door Klant opgegeven (e-mail)adres. Deze overeenkomst kan door Paint My Photo herroepen worden in geval de Klant niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Paint My Photo de Klant dit binnen tien (10) dagen na de ontvangst van de bestelling mededelen.

3.7 – Klant en Paint My Photo komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 3.5 en 3.6 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Paint My Photo gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

 

Artikel 4 – Prijzen en betaling

4.1 – Prijzen zoals genoemd op de Website zijn inclusief bezorgkosten en BTW, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent.

4.2 – De Klant is de prijs verschuldigd die Paint My Photo in haar bevestiging conform artikel 3.6 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Paint My Photo worden gecorrigeerd.

4.3 – Paint My Photo is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende Overeenkomsten, welke bij prijsverhogingen of prijsverlagingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.

4.4 – Paint My Photo zal tot uitvoering van de overeenkomst overgaan na ontvangst van de aanbetaling, zoals die in de opdrachtbevestiging is weergegeven. Bij bestellingen via de Website kan op de volgende manieren worden betaald: PayPal, Overboeking, contante betaling.

4.5 – In het geval dat door Paint My Photo een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Klant in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder als dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

4.6 – Bij niet of niet tijdige betaling door Klant is de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,44% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.

4.7 – Ten laste van de Klant komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Paint My Photo als gevolg van de niet nakoming door de Klant van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken.

 

Artikel 5 – Leveringstermijn

5.1 – De leveringstermijnen zoals vermeld op de Website en alsmede in bevestigings(e-)mails zijn indicatief. In beginsel streeft Paint My Photo ernaar om bestellingen binnen 6 weken na ontvangst van de vooruitbetaling af te leveren.

5.2 – Indien en voor zover Paint My Photo niet binnen de afgegeven levertermijn de bestelde Zaken aan Klant kan leveren heeft de Klant het recht, nadat Paint My Photo heeft laten weten de Overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de Overeenkomst te annuleren. Artikel 3.3 is dan van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

6.1 – De Klant heeft het recht de geleverde Zaken binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst, zonder opgaaf van redenen terug te sturen naar Paint My Photo mits:

a. gezien de aard van de Zaken, meestal olieverfschilderijen, in de originele en ongeopende verpakking zitten en niet gebruikt zijn;

b. de Zaken op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door Paint My Photo;

c. de Klant zelf verantwoordelijk is voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket –en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- totdat Paint My Photo het in ontvangst heeft genomen.

6.2 – De herroeping geldt als ontbindende voorwaarde waarbij de Klant recht heeft op teruggave van hetgeen reeds betaald is. Artikel 3.3 is bij herroeping van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 7 – ‘Niet tevreden, geld terug’-garantie

7.1 – De Klant is gerechtigd zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden tot 7 dagen na ontvangst van een digitale afbeelding van het betreffende product. De Klant dient Paint My Photo hiervan per brief of e-mail op de hoogte te stellen, onder opgave van het bestelnummer.

7.2 – Paint My Photo zal binnen 30 werkdagen na ontvangst van het bericht van ontbinding het door Klant betaalde bedrag retourneren.

 

Artikel 8 – Garantie en aansprakelijkheid

8.1 – Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Paint My Photo dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

8.2 – Aangezien de schilderijen van Paint My Photo allen met de hand vervaardigd worden garandeert Paint My Photo niet dat elk schilderij exact gelijk is aan de foto op de website of aan de door de Klant ter beschikking gestelde afbeelding. Kleuren, ontwerpen en formaten van geleverde doeken kunnen verschillen vertonen met de op de Website getoonde of door de Klant aangeleverde foto’s en specificaties.

8.3 – Paint My Photo is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. Paint My Photo kan niet aansprakelijkheid gehouden worden voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

 

Artikel 9 – Overmacht

9.1 – In geval van overmacht is Paint My Photo niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

9.2 – Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

 

Artikel 10 – Verwerking persoonsgegevens

10.1 – Indien en voor zover er persoonsgegevens verwerkt worden van Klant geldt deze verwerking slechts om:

a. de Overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen geven;

b. behoudens de beperking van het navolgende lid, de Klant op de hoogte te stellen omtrent (nieuwe) producten en diensten van Paint My Photo.

10.2 – Voor het sturen van commerciële uitingen via elektronische weg naar Klanten (zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend e-mailnieuwsbrieven en Sms-berichten) als in voorgaande lid onder b bedoeld, wordt aan de Klant uitdrukkelijk toestemming gevraagd tijdens de Bestelprocedure, en alleen als deze toestemming door de Klant is verleend zal Paint My Photo deze uitingen sturen.

10.3 – De Klant is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door Paint My Photo aan te laten passen bij onjuistheden.

 

Artikel 11 – Portret- en auteursrechten

11.1 – Voor alle afbeeldingen en foto’s die per post of e-mail opgestuurd worden naar Paint My Photo om nageschilderd te worden geldt dat de Klant verantwoordelijk is voor eventuele portret- en auteursrechten.

11.2 – De Klant mag de voor hem/haar geschilderde afbeeldingen en foto’s enkel voor eigen gebruik (thuis of op kantoor) inzetten. Het is niet geoorloofd om de schilderijen zonder schriftelijke toestemming van Paint My Photo voor commerciële doeleinden te gebruiken.

11.3 – Paint My Photo is te allen tijde bevoegd om opdrachten voor het naschilderen van foto’s of afbeeldingen te weigeren.

 

Artikel 12 – Toepasselijk recht, klachten en geschillen

12.1 – Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

12.2 – Indien en voor zover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met Paint My Photo, welk contact telefonisch, schriftelijk en elektronisch kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige Algemene Voorwaarden vermeld. PaintMyPhoto zal uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld.

12.3 – Klant kan het geschil –indien en voor zover Partijen er gezamenlijk niet uitkomen – voorleggen aan een daartoe bevoegde rechter, daaronder mede begrepen de Voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank, recht doende in kort geding.

 

Artikel 13 – Overige bepalingen

13.1 – Paint My Photo is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.

13.2 – Indien en voor zover er voor de Bestelprocedure door Paint My Photo inloggegevens of andere gegevens of codes zijn verstrekt, draagt Klant zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens.